چگونه ناخن حیوان خانگی خورا کوتاه کنیم

سگ هایی که پیاده روی کمی دارند، اگر ناخن هایشان کوتاه نشود موجب شکستن و درد ناک شدن آنها می شود پس باید یاد بگیریم چگونه ناخن هایشان را کوتاه کنیم.
اگر ناخن ها به طور مرتب کوتاه نشوند ممکن است در برخورد به وسایل اطراف بشکند و یا به داخل گوشت پنجه فرو رفته و باعث عفونت و لنگش حیوان گردد.

بامحبت در کنار کوچولو عزیز بنشینید و به آرامی با او رفتار کنید و بهترین تشویقی که دوست دارد و واقعا عاشق آن است را در کنارش قرار دهید و به او بدهید.

به آرامی بر روی پنچه سگتان فشار بیاورید تا ناخن ها بیرون بزنند.

قدم بعدی پیدا کردن محل نسج است. با دقت نگاه کنید قسمتی که نسج دارد در ناخن سگ رنگ روشن و یا صورتی دارد و کاملا مشخص می باشد.

حال به بخش اصلی کوتاه کردن ناخن ها می رسیم. زاویه ای که ناخن گیر را در دستان میگیرید 45 درجه باشد و به گونه ای که نسج را زخم نکنید ناخن ها را مطابق عکس کوتاه کنید.