مزایای عقیم سازی

اولین و مهم ترین مزیت عقیم سازی کاهش جمعیت است. سالیانه دهها هزار حیوان ناخواسته در رنجهای سنی مختلف از هر نوع و نژادی به افراد بی مسئولیت واگذار می شوند، کشته می شوند یا از بی غذایی در جاهای متروکه می میرند.
کاهش احتمال بیماریهای رحمی مانند عفونت های رحمی، چرخش رحمی، بیرون زدگی رحم، کیست های رحمی یا تخمدان، سرطانهای تخمدان و رحم و…

عقیم سازی حیوانات، بحث جدیدی در دنیا نیست و از گذشته دور با هدف اولیه کنترل جمعیت حیوانات مطرح بوده است. پس از این که سال ها ازعقیم سازی حیوانات برای کنترل جمعیت حیوانات گذشت، طول عمر بیشتر حیوانات عقیم شده ، جنبه های درمانی این امر ویا حتی عوارض احتمالی آن توجه محققین را به خود جلب می کند و به همین دلیل امروزه عقیم سازی به دلیل فواید و تاثیرات مثبت برسلامتی حیوانات بطور گسترده ای با اهداف درمانی و پیشگیرانه مورد استفاده قرار می گیرد و مورد توافق تمامی دانشمندان است. امروزه بحثی که میان محققین وجود دارد بهترین زمان عقیم سازی حیوان است. با سال ها انباشت تجربیات و بررسی ها، مزایا و عوارض این جراحی بر دستگاه های مختلف بدن و کیفیت زندگی حیوانات بطور دقیق مورد ارزیابی قرار می گیرد. با توجه به این که عوامل دیگری در تاثیر عقیم سازی بر حیوان موثر می باشد، در سال های اخیر، تاثیر عقیم سازی بطور جداگانه در سگ، گربه، نرها و ماده ها، نژادهای مختلف و حیوانات عقیم شده در سنین اولیه و حیوانات عقیم شده در سنین ثانویه بررسی شده است.